สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจอ (ผศ.ดร.)

>>แขนงวิชาที่เชี่ยวชาญ/สนใจ

ญาณวิทยา ตรรกวิทยา ปรัชญาวิทยาศาสตร์ ปรัชญาสำหรับเยาวชน ปรัชญาเทคโนโลยี การสร้างสันติภาพ

>>งานด้านบริหาร

2545-2549 หัวหน้าภาควิชาปรัชญา
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา
2546-2549 ประธานเครือข่ายปรัชญาและศาสนา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (UDC)

>>ผลงานวิชาการ

วิจัย

สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ. (2529) “ทฤษฎีเกี่ยวกับการอ้างเหตุผลสนับสนุนความเชื่อ : มูลฐานนิยมหรืออมูลฐานนิยม” วารสารธรรมศาสตร์ 15 (ธันวาคม) : 148-161.

สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ. (2540). บทวิพากษ์คูห์นในเรื่องการเปลี่ยนแพราไดม์. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิภาษา.

มารค ตามไท และสิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ. (2542). “สมบัติของผู้ดี (พ.ศ. 2540)” วารสารร่มพฤกษ์ 17(2) : 93-113.

สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ. (2543). “จากพันธุศาสตร์แบบดั้งเดิมสู่พันธุศาสตร์เชิงโมเลกุล : กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงในวิทยาศาสตร์,” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 1 (1) : 70-84. เสนอในที่ประชุมประจำปีของชมรมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 22 ตุลาคม 2542

สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ. (2000) “ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา,” แมคกิลวารีปริทัศน์, ฉบับที่ 1 (เมษายน) : 28-39. เสนอในสัปดาห์ปรัชญา มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21 มกราคม 2542.

สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ. (2544). “อาหาร (พืช) ดัดแปลงพันธุกรรมกับความเสี่ยง,” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2 (1) : 33-40. เสนอในที่ประชุมประจำปีของชมรมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 20 ตุลาคม 2543

สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ (2545) “ปัญหาตรรกวิทยาเกี่ยวกับข้อความ ‘บาง ก. เป็น ข.‘ ในภาษาไทย” เสนอในที่ประชุมสัมมนาประจำปี 2545 ของสมาคมปรัชญาและศาสนา ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันที่ 25 ตุลาคม 2545

สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ. (2546). “ความรู้มีเพศด้วยหรือ : ญาณวิทยาสตรีนิยม” วารสารอักษรศาสตร์ 32(1) : 1-10.

สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ. (2549). “เทคโนโลยีอาหารกับคุณค่าในบริบทสังคมไทย,” วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย 1 : 22-39. พิมพ์ซ้ำใน สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา (บรรณาธิการ), (2550). ยำใหญ่ใส่สารพัด: วัฒนธรรมอาหารไทย-เทศ. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 85-110.

สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ. (2549). “ปรัชญาสำหรับเยาวชนกับการสอนปรัชญาในฐานะวิชาศึกษาทั่วไป,” ใน ชัชชัย คุ้มทวีพร ปาริชาด สุวรรณบุบผา ประสิทธิ์ ฤกษ์พิศุทธิ์ และชาญณรงค์ บุญหนุน (บรรณาธิการ), ปรัชญาในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: บริษัท นำทองการพิมพ์ จำกัด

Piriyachittakornkit, Siriphen. (2007). “A Conception of Risk in Decision-Making”, in Darryl R.J. Macer, Asia-Pacific Perspectives on Ethics of Science and Technology. Bangkok: UNESCO, 48-9.
บทปริทัศน์

สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ. (2549). “ซาเมียร์ โอคาชา : ปรัชญาวิทยาศาสตร์โดยสังเขป. แปลโดยจุไรรัตน์ จันทร์ธำรง”, วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย 1: 131-134.
แปล

สตีเฟน เอฟ. บาร์เคอร์. (2537). ปรัชญาคณิตศาสตร์. งานแปลของสำนักงานคณะ กรรมการวิจัยแห่งชาติลำดับที่ 154. สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ แปล. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. [แปลจาก Barker, Stephen F. (1964). Philosophy of Mathematics. New Jersey : Prentice Hall ]

ทอมัส เอส. คูห์น. (2544). โครงสร้างของการปฏิวัติในวิทยาศาสตร์. งานแปลของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติลำดับที่ 187. สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ แปล. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. [ แปลจาก Kuhn, Thomas S. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago : The University of Chicago Press, 1996.]

มารค ตามไท. (2551). “วิครหภาวะที่ไม่อาศัยความแตกต่างระหว่างการสังเกตและทฤษฎี”, ใน มารคแห่งปัญญา มารคของมารค ตามไท. สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ แปล. เชียงใหม่ : โรงพิมพ์จตุพร, 23-31. [ แปลจาก Tamthai, Mark. (1978). “Analyticity without an Observational-Theoretical Distinction”, PSA 1978. East Lansing : Philosophy of Science Association.
ตำรา

ภาควิชาปรัชญา. (ผู้แต่งร่วม). (2541). การใช้เหตุผล : ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทุนวิจัยที่ได้รับ

- มิติด้านญาณวิทยาและจริยศาสตร์ของงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์กับนัยของมิติเหล่านี้ในการกำหนดนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2547-2549

- ปัญหาญาณวิทยาที่เผชิญในการสร้างสันติภาพ ในงานวิจัยเรื่อง มิติทางปรัชญาและวัฒนธรรมของการสร้างสันติภาพ สกว. 2551-2554

>> สมาชิกสมาคมวิชาชีพ

1. สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
2545 - 2551 กรรมการสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
2548 - ปัจจุบัน บรรณาธิการวารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

2. Philosophy of Science Association

ที่มา: ac.th

Add a comment...